Rosh Hashanah Family Service

26 Sep @ 1:30 pm - 3:30 pm