Holidays Test

High Holy Days

Sukkot

Simchat Torah

Channukah

Tu B’Shvat

Purim

Passover

Shavuot

hanukkah menorah 3